තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය – නොමිලේ පැවැත්වෙන මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන 2021

පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ පැවැත්වෙන මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන 2021 (අපොස සා.පෙළ ICT සිසුන් සදහා)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ විධායක ශ්‍රේණි වල හා මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල නිලධාරින් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව