පුහුණු පාඨමාලා අයදුම්පත්‍රය බාගතකිරීම බාගතකරන්න
පරිගණක විද්‍යාගාර සහ ශ්‍රවණාගාරය වෙන් කරවා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය බාගතකරන්න
NVQ level 3 පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීමේ අයඳුම් පත්‍රය බාගතකරන්න
පරිගණක පුහුණු පාධමාලා පිලිබඳ අත්පොත 2019 බාගතකරන්න
අ.පො.ස. උසස් පෙළ අවසන් සිසුන් සඳහා කෙටි පාඨමාලා විස්තරය බාගතකරන්න
අ.පො.ස. උසස් පෙළ අවසන් සිසුන් සඳහා කෙටි පාඨමාලා අයඳුම් පත්‍රය බාගතකරන්න