තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත්
සංවර්ධන අධිකාරිය,
ශ්‍රී සංගරාජ මාවත,
කොලඹ 10.

ෆැක්ස්
0112381122

සභාපති0112381096
අධ්‍යක්ෂ0112332290
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (තොරතුරු)0112381123
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මුල්‍ය)0112326322
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පුහුණු)0112444032

අප සමග සම්බන්ද වන්න.