අධ්‍යක්ෂක

ඒ.වී.ජගත් ප්‍රියන්ත මයා
අධ්‍යක්‍ෂක
ජේ.එස්. ඒකනායක මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
ඩබ්.ඩබ්.වී.කේ. මෙන්ඩිස් මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)
ඩී.කේ.එච්.ඒ. ගුණතිලක මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)
විමුක්ති චාමර
පරිපාලන නිලධාරී

පුහුණු අංශය

ඩබ්.ඩබ්.වී.කේ. මෙන්ඩිස් මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)
එච්. එම්. පී. හේරත් මිය
ජේ‍ෂ්ඨ උපදේශක
ආර්.එල්.යූ.ඩබ්. ආරච්චිගේ මිය
උපදේශක
එස්.ඒ. අනුරාධා මිය
උපදේශක
ඒ.වී.එච්. සම්මානි මෙනෙවිය
උපදේශක
ජේ‍.එම්.සී.පී. ජයමාන්න මයා
උපදේශක
ජේ. එම්. එන්. සී බණ්ඩාර මයා
උපදේශක
කේ. කේ. එන්. ජීවන්ති මෙනවිය
උපදේශක

ව්‍යාපෘති අංශය

ඩී.කේ.එච්.ඒ. ගුණතිලක මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)
අකලංක හෙට්ටිආරච්චි මයා
ජාල පරිපාලක
මොහාන් ඇන්ටන් මයා
පද්දති විශ්ලේෂක
රංග පියුමාල් මයා
මෘදුකාංග සංවර්ධක
කේ. ඩි. වී. ආර් කුරුවිටගේ මිය
මෘදුකාංග සංවර්ධක
-
මෘදුකාංග සංවර්ධක
එම්. සුගේස්වර මයා
තොරතුරු තාක්ෂණ සහයක
සාරංග මදුෂාන් මයා
තොරතුරු තාක්ෂණ සහයක
-
තොරතුරු තාක්ෂණ සහයක
එන්. කේ. අබේසේකර මයා
කළමනාකරණ සහකාර
එම්.එම්. කිරිල්ලවල මයා
කාර්යාල කාර්ය සහයක

පරිපාලන අංශය

විමුක්ති චාමර
පරිපාලන නිළධාරී
එම්.කේ.අයි. සංජීවනී මිය
කළමනාකරණ සහකාර
එම්.ජී.අයි. චතුරංගනී මිය
කළමනාකරණ සහකාර
ගීත් ප්‍රසන්න පුස්සැල්ල මයා
කළමනාකරණ සහකාර
වයි.පී.එල්.ටී. කුමාර මයා
කාර්යාල කාර්ය සහයක
කේ.ඒ.සී. ලක්ෂ්මන් මයා
රියදුරු

මුල්‍ය අංශය

ජේ.එස්. ඒකනායක මයා
සහාකාර අධ්‍යක්‍ෂක(මුල්‍ය)
පි.වී.ටි මදුෂානි
කළමනාකරණ සහකාර
පි.ඩි.එම්.එම්. රත්නසේකර
කළමනාකරණ සහකාර
එච්.ඩී. රණසිංහ මෙනෙවිය
කළමනාකරණ සහකාර
ඩී.ඒ.ආර්. ප්‍රියංගනී මිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක