ප්‍රේස්බෙටෙරියන් බාලිකා විදුහලට අවශ්‍ය පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාග කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.02.06 දින ප්‍රේස්බෙටෙරියන් බාලිකා විදුහලට අවශ්‍ය පුස්තකාල පොත් පරිත්‍යාග කිරීම.