අයදුම්පත් බාගත කිරීම්

රාජ්‍ය නිලධාරින් සඳහා වාර්ෂික පුහුණු පාඨමාලා අයදුම්පත්‍රය බාගතකිරීම බාගතකරන්න
පරිගණක විද්‍යාගාර සහ ශ්‍රවණාගාරය වෙන් කරවා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය බාගතකරන්න
අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල දරුවන් සඳහා NVQ level 3 පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීමේ අයඳුම් පත්‍රය බාගතකරන්න
සිසුන් සඳහා NVQ level 3 පාඨමාලා – අත් පත්‍රිකාව බාගතකරන්න
සිසුන් සඳහා NVQ level 3 පාඨමාලා – අයඳුම් පත්‍රය බාගතකරන්න
අ.පො.ස. උසස් පෙළ අවසන් සිසුන් සඳහා කෙටි පාඨමාලා විස්තරය බාගතකරන්න
අ.පො.ස. උසස් පෙළ අවසන් සිසුන් සඳහා කෙටි පාඨමාලා අයඳුම් පත්‍රය බාගතකරන්න