පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ පැවැත්වෙන මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන 2021 (අපොස සා.පෙළ ICT සිසුන් සදහා)
තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය – නොමිලේ පැවැත්වෙන මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන 2021
තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය – නොමිලේ පැවැත්වෙන මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන 2021
පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ පැවැත්වෙන මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන 2021 (අපොස සා.පෙළ ICT සිසුන් සදහා)
බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ විධායක ශ්‍රේණි වල හා මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල නිලධාරින් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව
පුරප්පාඩු තනතුරු – සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුල්‍ය)
සිසුන් සඳහා NVQ level 3 පාඨමාලා

සිසුන් සඳහා NVQ level 3 පාඨමාලා

අයදුම්පත භාගත කරන්න
Read More