කළමනාකරණ මණ්ඩලය

ඩිල්ෂාන් ජයවර්ධන මහතා
සභාපති
ඩබ්ලිව්.ටි.ඒ.මානෙල් මහත්මිය
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික
ඒ.එම්.එස්.මල්කාන්ති මහත්මිය
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික
ඒ.ඒ.පී.එස්.කේ.කරුණාරත්න මහතා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික
පී.ශ්‍රිලාල් නොනිස් මහතා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික
උමා බස්නායක මහත්මිය
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික
සමන් ඩී පෙරේරා මහතා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික