අධ්‍යාපනය ගුරු උපදේශකවරුන් සදහා Google Workspace පාඨමාලා පුහුණු වැඩසටහන

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපනය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ මත අධ්‍යාපනය ගුරු උපදේශකවරුන් 25 ක් සදහා Google Workspace පාඨමාලාව 2022 ජුනි 17 වන දිනසිට පුරා දින 5ක් මුළුල්ලේ බස්නාහිර පළාත් තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් අධිකාරිය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි . පාඨමාලාලාභීන් සදහා හිමි සහතික පත්‍ර පිරිනැමිම බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජය අධ්‍යක්ෂ (ගණිත) නයනි පෙරේරා මහත්මිය විසින් ප්‍රධානය කරන ලදී.