தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் வள மேம்பாட்டு ஆணையம்,
ஸ்ரீ சங்கராஜா சாலை,
கொழும்பு 10.

தொலைநகல்
0112381122

தலைவர்0112381096
இயக்குனர்
0112332290
உதவி இயக்குனர்(தகவல்)0112381123
உதவி இயக்குனர் (பயிற்சி)0112326322

உதவி இயக்குனர் (பயிற்சி)0112444032

எங்களை தொடர்பு கொள்ள