තොරතුරු නිලධාරීන්

ඒ.වී.ජගත් ප්‍රියන්ත
අධ්‍යක්‍ෂක

නම්කළ නිලධාරියා

දු.ක: +94112332290
ෆැක්ස්: +94112381122
ඊමේල්:jagathamb@gmail.com

-
පරිපාලන නිලධාරී

තොරතුරු නිලධාරී

දු.ක: +94112381125
ෆැක්ස්: +94112381122
ඊමේල්: info@itrda.wp.gov.lk