සිංහල | தமிழ் | English
Information technology Resources Development Authority(W.P) – ITRDA-WP
 

தகவல் தொழில்நுட்ப வளங்கள் அபிவிருத்தி அதிகார சபை

எமது சேவைகள்

ITRDA-WP பிரதான சேவைகள
Go to பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

எமது நிறுவனத்தால் மேல் மாகாண சபையின் அமைச்சுக்கள்இ திணைக்களங்கள்இ கூட்டுத்தாபனங்கள்இ சபைகள்இ நியதிச் சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்@ராட்சி நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் கோரிக்கைகள் பிரகாரம்இ நீண்டகால மற்றும் குறுகியகால கணினி பயிற்சி திட்டங்கள் நடாத்தப்படுகின்றன.

Go to இணையதளம் அபிவிருத்தி

இணையதளம் அபிவிருத்தி

எமது நிறுவனத்தால் புதிய இணையத்தள அபிவிருத்தி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சர்வதேச மட்டத்தில்இ மனம்கவரும் வகையிலான இணையத்தளங்களை சேவைப் பெறுநர்களுக்கு உருவாக்கி வழங்கப்படுகின்றது.

Go to மென்பொருள் அபிவிருத்தி

மென்பொருள் அபிவிருத்தி

அரச மற்றும் அரசு சாராத நிறுவனங்களின் பொருட்டு மிக உயர்ந்த தரத்திலான மென்பொருள்கள் எம்மால் உருவாக்கப்படுகிறது. திறந்த வளமூலங்களை பயன்படுத்தி இணையத்தளங்களை அடிப்படையாகக்கொண்ட மென்பொருள்களை உருவாக்கும் நிபுணத்துவ அறிவூ எமக்குள்ளது.

Go to உதவி மற்றும் பேணுதல்

உதவி மற்றும் பேணுதல்

எமது நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப சேவைகளைஇ அரச நிறுவனங்கள்இ சிறிய மற்றும் பெரிய வியாபாரங்களின் பொருட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் சேவையின்போது கணினிகளின் பொருட்டு தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கப்படுவதுடன்இ கணினி பேணுதல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

எமது நிறுவனம்மூலம் உருவாக்கப்பட்ட புதிய இணையதளங்கள்

உத்தியோகப+ர்வ இணையத்தளங்கள்

எமது நிறுவனத்தின் முன்னோடிகள்

கௌரவ எம். அசாத் எஸ். சாலி

கௌரவ ஆளுநர்

கௌரவ இசுரு தேவப்பிரிய

பிரதான அமைச்சர் அவர்கள்

கௌரவ ரஞ்சித் சோமவங்ச

கல்வி அமைச்சர்

கௌரவ ஜீ.எஸ்.விஜயபந்து

கல்விச் செயலாளர்

புதிய தகவல்கள்

பரிசீலனையின் பொருட்டான புதிய தகவல்கள்

எம்முடன் தொடர்பு கொள்க

தங்களது கருத்துகளை எமக்கு அறிவிக்கவூம்