තොරතුරු නිලධාරීන්

Mr. A.V. Jagath Priyantha
Director

Designated Officer

Tel: +94112332290
Fax: +94112381122
Email:jagathamb@gmail.com

Mr.J.S. Ekanayake
Assistant Director(Finance)

Information Officer

Tel: +94112381125
Fax: +94112381122
Email: info@itrda.wp.gov.lk