සනත් වත්තෙගෙදර මහතා නව සභාපති ලෙස වැඩ බාරගැනීම.

බස්නාහිර පළාත් තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ලෙස පත්වීම් ලැබූ සනත් වත්තෙගෙදර මහතා 2019.06.14 දින කොළඹ 10,  මරදාන ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.