අයදුම්පත්‍රය බාගතකිරීම හා අත්පොත 2020

පුහුණු පාඨමාලා අයදුම්පත්‍රය බාගතකිරීම බාගතකරන්න
පරිගණක විද්‍යාගාර සහ ශ්‍රවණාගාරය වෙන් කරවා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය බාගතකරන්න
NVQ level 3 පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීමේ අයඳුම් පත්‍රය බාගතකරන්න
පරිගණක පුහුණු පාධමාලා පිලිබඳ අත්පොත 2020 බාගතකරන්න