කළමනාකරණ මණ්ඩලය

සනත් වත්තෙගෙදර මයා
සභාපති
සිරිසෝම ලොකුවිතාන මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික – බස්නාහිර පළාතේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මානව සම්පත් සංවර්ධන)
එන්.බන්දුල ප්‍රේමකුමාර මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික - බස්නාහිර පළාතේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුල්‍ය)
ඩබ්ලිව්.එම්.ඩි.එන්. රණසිංහ මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික - බස්නාහිර පළාතේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු).
පි. ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික – පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(බස්නාහිර පළාත)
හෙට්ටිගේ පද්මසිරි මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික
ආචාර්ය ඩි.ටි.ඩි කෝදාගොඩ මිය
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික