කළමනාකරණ මණ්ඩලය

ඩිල්ෂාන් ජයවර්ධන මයා
සභාපති
සිරිසෝම ලොකුවිතාන මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික – බස්නාහිර පළාතේ ලේකම් (අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය)
එන්.බන්දුල ප්‍රේමකුමාර මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික - බස්නාහිර පළාතේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුල්‍ය)
පි. ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික – පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(බස්නාහිර පළාත)
එච්. එම්. ඒ. අබේබණ්ඩාර මයා
කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික