පුරප්පාඩු තනතුරු – උපදේශක සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර

පුරප්පාඩු තනතුරු – ජාල පරිපාලක සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක