පුරප්පාඩු තනතුරු

බස්නාහිර පළාත් තොරතුරු සංවර්ධන අධිකාරියේ උපදේශක හා තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය 2019-07-31 දින දක්වා දීර්ග කර ඇත.