අපගේ සේවාවන්
  • පරිගණක පුහුණු පාඨමාලාවන් පැවැත්වීම |
  • පරිගණක ජාල ස්ථාපනය |
  • වෙබ්අඩවි සංවර්ධනය කිරීම |
  • මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම |
  • දෘඩාංග ස්ථාපනය කිරීම හා පරිගණක උපකරණ සේවා සැපයීම |
  • තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත

    සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපගේ සේවාවන්

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය

වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ මහත්මිය

ප්‍රධාන ලේකම්

ප්‍රදීප් යසරත්න

ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

එස්. ජී විජයබන්ධු

සභාපති

ඩිල්ෂාන් ජයවර්ධන

පුවත්

හොදම වෙබ් අඩවිය  තේරීමේ තරගය  2019
පුරප්පාඩු තනතුරු

පුරප්පාඩු තනතුරු

බස්නාහිර පළාත් තොරතුරු සංවර්ධන අධිකාරියේ උපදේශක හා තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය 2019-07-31 දින දක්වා දීර්ග...
Read More

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

වෙබ් අඩවියට පැමිණි ගණන

අප සොයාගන්න

© Copyright 2019 - තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය | අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Jan 22, 2020 @ 8:18 am