අපගේ සේවාවන්
  • පරිගණක පුහුණු පාඨමාලාවන් පැවැත්වීම |
  • පරිගණක ජාල ස්ථාපනය |
  • වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය කිරීම |
  • මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම |
  • දෘඩාංග ස්ථාපනය කිරීම හා පරිගණක උපකරණ සේවා සැපයීම |
  • තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත

    සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපගේ සේවාවන්

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා

ප්‍රධාන ලේකම්

ජේ. එම්. සි. ජයන්ති විජේතුංග

ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

සිරිසෝම ලොකුවිතාන

සභාපති

ඩිල්ෂාන් ජයවර්ධන

පුවත්

හොදම වෙබ් අඩවිය  තේරීමේ තරගය  2019
පුරප්පාඩු තනතුරු

පුරප්පාඩු තනතුරු

බස්නාහිර පළාත් තොරතුරු සංවර්ධන අධිකාරියේ උපදේශක හා තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය 2019-07-31 දින දක්වා දීර්ග...
Read More

අප සමග සම්බන්ද වන්න.

වෙබ් අඩවියට පැමිණි ගණන

අප සොයාගන්න

© Copyright 2019 - තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය | අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Mar 26, 2020 @ 12:43 am