සිංහල | தமிழ் | English
කාර්ය මණ්ඩලය – Information technology Resource Development Authority(W.P)
January 18, 2017

කාර්ය මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂක

ඒ.වී.ජගත් ප්‍රියන්ත මයා
අධ්‍යක්‍ෂක

සී.ඩී. මාන්නප්පෙරුම මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
ඩබ්.ඩබ්.වී.කේ. මෙන්ඩිස් මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(පුහුණු)
දිනේෂ් ජයවර්ධන මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(තොරතුරු තාක්ෂණ)
තරින්ද සේනාධීර මයා
පරිපාලන නිලධාරී

පරිපාලන අංශය

Mr.Tharinda Senadeera
Administrative Officer
Miss.M.K.I. Sanjeewani
Supporter
Mrs. U.S Jayasinghe
Supporter
Mrs. M.G.I Chathurngani
Supporter
Mr Y.P.L.T.Kumara
Office Assistant
Mr. K.A.C.Lakshman
Driver
Mr. Waruna
Driver

මූල්‍ය අංශය

සී.ඩී. මාන්නප්පෙරුම මයා
සහාකාර අධ්‍යක්‍ෂක(මුල්‍ය)
පි.වී.ටි මදුෂානි
සහායක
පි.ඩි.එම්.එම්. රත්නසේකර
සහායක
Ms. H.D Ranasinghe
Supporter
Mrs. D.A.R Priyangani
Office Assistant

ව්‍යාපෘති අංශය

Mr. Dinesh Jayawardhana
Assistant Director (ICT)
Mr. Poorna Rajakaruna
Network Administrator
Mr. Mohan Anton
System Analyst
Mr. Ranga Piumal
Software Developer
Mrs. K.D.V.R. Kuruwitage
Software Developer
Mr. Ruwan Bhagya
Software Developer
Mr. M. Sugeswara
IT Assistant
Mr. Saranga Madushan
IT ASSISTANT
Miss. Achintha Vidyarathna
IT ASSISTANT
Mr. N.K. Abesekara
Supporter
Miss. S. Kodikara
Supporter
Mr. M.M. Kirillawala
Office Assistant

පුහුණු අංශය

ඩබ්.ඩබ්.වී.කේ. මෙන්ඩිස් මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)
කේ.අයි.එන්.පී. දයානන්ද මයා
ජේ‍ෂ්ඨ උපදේශක
කේ.ඩබ්.ජේ. කාරියවසන් මයා
පුහුණු නිළධාරී
යූ.ඩී.සී. සිරිවර්ධන මිය
උපදේශක
අාර්.එල්.යූ.ඩබ්. අාරච්චිගේ මිය
උපදේශක
එස්.ඒ. අනුරාධා මිය
උපදේශක
පී.එස්. ගන්කන්ද මෙනෙවිය
උපදේශක
ඒ.වී.එච්. සම්මානි මෙනෙවිය
උපදේශක
ඩී.ජී. තරිදු යාපා මයා
උපදේශක
ජේ‍.එම්.සී.පී. ජයමාන්න මයා
උපදේශක
ගීත් ප්‍රසන්න පුස්සැල්ල මයා
සහයක